top of page

REGULAMIN ORGANIZACJI KURSÓW

w firmie Fizjoterapia Emilia Mikołajewska Wpis do rejestru RIS 2.04/00034/2017

1. Zgłoszenie na kurs odbywa się przy pomocy wypełnionego i przesłanego na adres e.mikolajewska@wp.pl formularza zgłoszenia.

2. Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (klauzula informacyjna na stronie).

3. O miejscu na liście uczestników decyduje kolejność wpłat, liczba miejsc jest ograniczona.

4. Termin wpłaty podawany jest w informacji mejlowej, nie później niż na 14dni przed kursem.

5. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w kursie.

6. W przypadku rezygnacji uczestnik zostanie obciążony kwotą 100 zł, jeśli jednak będzie to 10 dni roboczych przed kursem lub krócej wówczas uczestnik zostanie obciążony opłatą w wysokości 50% wartości kursu.

7. W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać kurs bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone na konto bankowe, z którego dokonano wpłaty za kurs. Informacja o odwołaniu kursu spowodowanego powyższą przyczyną zostanie przesłana na adres mejlowy podany w formularzu zgłoszeniowym w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem kursu.

8. W razie braku możliwości zorganizowania kursu z przyczyn zależnych od prowadzącego (choroba bądź inne zdarzenie losowe) organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji kursu na inny lub odwołania kursu bez roszczeń finansowych uczestników.

9. Uczestnik kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.

10. Uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail do przesyłania przez organizatora informacji o kursach oraz informacji handlowych.

11. Obowiązuje obecność na nie mniej niż 99% czasu trwania kursu.

12. W kursach mogą uczestniczyć osoby bez orzeczeń z zaburzeniami psychicznymi.

13. Wszystkie szkolenia realizowane w firmie Fizjoterapia Emilia Mikołajewska  są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i nagrań kursów w jakikolwiek sposób,

a także udostępnianie ich osobom trzecim jest zabronione, podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

14. Wykonywanie przez uczestników zdjęć i nagrań na  szkoleniach/kursach organizowanych

przez firmę Fizjoterapia Emilia Mikołajewska jest możliwe tylko za zgodą prowadzącego szkolenie/kurs.

bottom of page