top of page

dr hab. Emilia Mikołajewska, Prof. Uniwersytetu - dane scjentometryczne:

 

Publikacje (bez konferencyjnych): ok. 400 (w tym 23 książki, 52 rozdziały w publikacjach)

 

Index Hirscha (h-index):

- Google Scholar: h=18, 1421 cytowań

- Scopus: h=12, 471 cytowań

- Web of Science: h=11, 336 cytowań

 

Punktacja za dorobek: 1949 pkt. MNiSW

Sumaryczny IF 40,379

Moje książki

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Kinesiotaping w medycynie estetycznej i kosmetologii. FEM, Bydgoszcz 2020. ISBN 978-83-945840-8-5.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Kinesiotaping w podologii. FEM, Bydgoszcz 2020. ISBN 978-83-945840-7-8

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Terapia ręki. Podstawy diagnozy i terapii. M2Concept. FEM, Bydgoszcz 2020. ISBN 978-83-945840-4-7.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Terapia ręki. Samoobsługa. M2Concept. FEM, Bydgoszcz 2020. ISBN 978-83-945840-5-4.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Terapia ręki. Grafomotoryka. M2Concept. FEM, Bydgoszcz 2020. ISBN 978-83-945840-9-2.

Mikołajewska E., Mikołajewski D.  Odruchy pierwotne Wpływ na gałki oczne terapię ortoptyczną i grafomotorykę. M2Concept. FEM, Bydgoszcz 2020. 978-83-945840-6-1.

Mikołajewska E. Terapia ręki - warsztat. Biomechaniczna analiza zabaw. FEM, Bydgoszcz 2017. ​ISBN 978-83-945840-3-0​.

Mikołajewska E. Nowe markery chodu w klinicznej analizie chodu w grupie pacjentów po udarze mózgu usprawnianych metodą NDT-Bobath. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2017. ​ISBN 978-83-946672-3-8​.

Mikołajewska E. Odruchy pierwotne. Terapia w podejściu medycznym. FEM, Bydgoszcz 2016. ​ISBN 978-83-9458-401-6​.

Mikołajewska E. Wózki dla osób z niepełnosprawnością ruchową. FEM, Bydgoszcz 2016. ​ISBN 978-83-9458-400-9​.

Mikołajewska E. Terapia ręki. Diagnoza i terapia. Soyer, Warszawa 2016. ​ISBN 978-83-9398-795-5​.

Mikołajewska E. Kinesiotaping w sporcie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016. ​ISBN 978-83-0118-720-0​.

Mikołajewska E.  Metodyka zabiegów fizykalnych. WNT, Warszawa 2014. ​ISBN 978-83-7926-176-5​.

Mikołajewska E. Kinesiotaping w pediatrii. WNT, Warszawa 2014. ​ISBN 978-83-7926-169-7​

Mikołajewska E. Wózki dla osób niepełnosprawnych. Budowa, akcesoria, dobór i użytkowanie. Margrafsen, Bygoszcz 2012. ​ISBN 978-83-6097-683-8​.

Mikołajewska E. Metoda NDT-Bobath w neurorehabilitacji osób dorosłych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011. ​ISBN 978-83-2004-563-5​.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neurorehabilitacja XXI wieku. Techniki teleinformatyczne. Impuls, Kraków 2011. ​ISBN 978-83-7587-333-7​.

Mikołajewska E.  Elementy fizjoterapii. Fizykoterapia dla praktyków. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011. ​ISBN 978-83-2004-302-0​.

Mikołajewska E. Kinesiotaping. Rozwiązania wybranych problemów funkcjonalnych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011. ​ISBN 978-83-2004-266-5​.

Mikołajewska E. Fizjoterapia po mastektomii. Leczenie, ćwiczenia, zaopatrzenie protetyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010. ​ISBN 978-83-2004-216-0​.

Mikołajewska E.  Neurorehabilitacja. Zaopatrzenie ortopedyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009. ​ISBN 978-83-2004-027-2​.

Mikołajewska E. Osoba ciężko chora lub niepełnosprawna w domu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008. ​ISBN 978-83-2003-808-8​.

Moje książki i rozprawy

Mikołajewska E. Rozprawa doktorska „Zastosowanie metody NDT – Bobath w usprawnianiu pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu” – Promotor: prof. dr hab. med. Wanda Stryła, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wydział Lekarski I, 2007.

Mikołajewska E. Praca magisterska „Niebezpieczeństwa i zagrożenia w fizykoterapii” - Promotor: prof. dr hab. med. Gerard Straburzyński, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 2001.

Moje rozdziały w monografiach/książkach/pracach zbiorowych

M. Macko, Z. Szczepański, D. Mikołajewski, E. Mikołajewska, J. Furtak 3D technology implementation in medicine. 2020 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 776 012038.

Mikołajewska E. Terapia deficytów w zakresie motoryki małej. W: Skibska Joanna (red.) Terapia interdyscyplinarna. Wybrane problemy. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2020.

ISBN: 978-83-8095-314-7. ss. 125-140.

Piotr Prokopowicz, Dariusz Mikołajewski, Krzysztof Tyburek, Emilia Mikołajewska, Piotr Kotlarz AI-Based Analysis of Selected Gait Parameters in Post-stroke Patients. In: Choraś M., Choraś R. (eds.) Image Processing and Communications. IP&C 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1062. Springer, Cham, pp. 197-205, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-31254-1_24.

Marek Macko, Zbigniew Szczepański, Dariusz Mikołajewski, Joanna Nowak, Emilia Mikołajewska, Jacek Furtak CAE/FDM Methods for Design and Manufacture Artificial Organs for Exercises Purposes. In: E. Rusiński and D. Pietrusiak (Eds.): Proceedings of the 14th International Scientific Conference CAE 2018, LNME (Lecture Notes in Mechanical Engineering), pp. 1–8, 2019. Springer Nature Switzerland AG 2019 https://doi.org/10.1007/978-3-030-04975-1_54

Marek Macko, Zbigniew Szczepański, Dariusz Mikołajewski, Joanna Nowak, Emilia Mikołajewska, Jacek Furtak, and Sławomir Listopadzki Design and manufacture of artificial organs made of polymers. MATEC Web of Conferences 254, 06006 7 (2019) MMS 2018 https://doi.org/10.1051/matecconf/201925406006.

Emilia Mikołajewska, Tomasz Komendziński, Dariusz Mikołajewski Social Context: Visualisation of Cooperation - Evidence-Based Medicine in Neurorehabilitation Chapter 15 in: Osinska V., Osinski G (red.) Information Visualization Techniques in the Social Sciences and Humanities. IGI Global 2018, ss. 274-293. Advances in Human and Social Aspects of Technology (AHSAT) Book Series.

Tomasz Komendziński, Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski Cross-Cultural Decision-Making in Healthcare: Theory and Practical Application in Real Clinical Conditions. Chapter 15 in: Rosiek-Kryszewska A. Leksowski K. (red.) Healthcare Administration for Patient Safety and Engagement. IGI Global 2017, ss. 276-298.

Marek Macko, Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Zbigniew Szczepański Medyczne aplikacje druku 3D z wykorzystaniem materiałów polimerowych. W: Klepka T. Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Część 3. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2017, ss. 82-94. ISBN: 978-83-7947-300-7.

Piotr Prokopowicz, Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Piotr Kotlarz Analysis of temporospatial gait parameters. [W:] Piotr Prokopowicz, Jacek Czerniak, Dariusz Mikołąjewski, Łukasz Apiecionek, Dominik Ślęzak (red.) Theory and Applications of Ordered Fuzzy Numbers: A Tribute to Professor Witold Kosiński. Seria: Studies in Fuzziness and Soft Computing (vol. 356), Springer International Publishing AG, 2017; eBook ISDN 978-3-319-59614-3, Hardcover ISDN 978-3-319-59613-6, DOI 10.1007/978-3-319-59614-3, pp. 291-304.

Piotr Prokopowicz, Dariusz Mikołajewski, Emilia Mikołajewska, Krzysztof Tyburek Modeling Trends in the Hierarchical Fuzzy System for Multi-criteria Evaluation of Medical Data. W:  Kacprzyk J., Szmidt E., Zadrożny S., Atanassov K.T., Krawczyk M. (eds.) Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017, Proceedings of: EUSFLAT- 2017 – The 10th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology, September 11-15, 2017, Warsaw, Poland IWIFSGN’2017 – The Sixteenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets, September 13-15, 2017, Warsaw, Poland Volume 3, series Advances in Intelligent Systems and Computing 643, Springer International Publishing AG 2018. DOI 10.1007/978-3-319-66827-7 19.

Mikolajewska Emilia, Macko Marek, Zbigniew Szczepański, Dariusz Mikołajewski Reverse Engineering in Rehabilitation [w:] Mehdi Khosrow-Pour Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition IGI Global (USA) ss. 521-528.

Piotr Prokopowicz, Dariusz Mikołajewski, Emilia Mikołajewska, Piotr Kotlarz Fuzzy System as an Assessment Tool for Analysis of the Health-Related Quality of Life for the People After Stroke. International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC 2017: Artificial Intelligence and Soft Computing, Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS), volume 10245, pp 710-721, DOI: 10.1007/978-3-319-59063-9_64 Springer International Publishing AG 2017.

Emilia Mikołajewska Diagnostyka motoryki małej [W:] Skibska J. (red.) Diagnoza interdyscyplinarna. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017, ISBN: 978-83-8095-142-6, ss. 165-178.

Marek Macko, Zbigniew Szczepański, Dariusz Mikołajewski, Emilia Mikołajewska, Sławomir Listopadzki The method of artificial organs fabrication based on reverse engineering in medicine.  [W:] Eugeniusz Rusiński, Damian Pietrusiak (red.) Proceedings of the 13th International Scientific Conference: Computer Aided Engineering. Seria: Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer International Publishing, Berlin-Heidelberg, 2017 pp. 353-366.

Mikołajewska E. Specyfika hospitalizacji pacjenta niepełnosprawnego ruchowo. [w:] Krajewska-Kułak E., Guzowski A., Bejda G., Lankau A. (red.) Pacjent "inny" wyzwaniem opieki medycznej. Wydawnictwo Silva Rerum, Poznań 2016, ss. 717-732.

Mikołajewska E. Egzoszkielety (rozdział 5.3. w:) Woźniewski M., Gieremek K., Przeździak B., Janicki S. (red.) Wyroby medyczne. Zaopatrzenie indywidualne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016, ss. 206-217, ISBN 978-83-200-5151-3.

Mikołajewska E. Fizjoterapia chorych wentylowanych mechanicznie. [W:] Maciejewski D., Wojnar-Gruszka K. Wentylacja mechaniczna - teoria i praktyka. Alfa Medica Press 2016, ss. 610-624.

Komendziński T., Dreszer-Drogorób J., Mikołajewska E., Mikołajewski D., Bałaj B. Science and innovative thinking for technical and organizational development - From E-Health to patient-tailored therapy through intelligent specialization, str. 22-37. W: Rosiek A., Leksowski K. (red.) Organizational Culture and Ethics in Modern Medicine, IGI-Global (USA) 2016. A volume in the Advances in Medical Education, Research, and Ethics (AMERE) Book Series. ISBN 9781466696587.

Komendziński T., Dreszer-Drogorób J., Mikołajewska E., Mikołajewski D., Bałaj B. Interdisciplinary education for research and everyday clinical practice – Lessons learned from InteRDoCTor project. str. 93-124. W: Rosiek A., Leksowski K. (red.) Organizational Culture and Ethics in Modern Medicine, IGI-Global (USA) 2016. A volume in the Advances in Medical Education, Research, and Ethics (AMERE) Book Series. ISBN 9781466696587.

Goch A., Rosiek A., Leksowski K., Ługowski T., Mikołajewska E. Interdisciplinary Approach to Cardiovascular Diseases for Research and Everyday Clinical Practice Purposes. str. 338-370. W: Rosiek A., Leksowski K. (red.) Organizational Culture and Ethics in Modern Medicine, IGI-Global (USA) 2016. A volume in the Advances in Medical Education, Research, and Ethics (AMERE) Book Series. ISBN 9781466696587.

Tomasz Komendziński , Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski Model

eklektyczny/mieszany jako rozwiązanie uzupełniające w fizjoterapii

pacjentów z deficytami neurologicznymi (tytuł anglojęzyczny:

Eclectic/mixed model as a complementary solution within physiotherapy of

patients with neurological disorders), str. 311-324. W: Wojciech Otrębski, Grzegorz Wiącek (red.) Przepis na rehabilitację. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej. Wyd. KUL, Lublin 2014, ISBN 978-83-8061-007-1.

Mikołajewska E., Mikołajewski D., Komendziński T., Dreszer-Drogorób J., Lewandowska M., Wolak T. Chances for and limitations of brain-computer interface use in elderly people. In: Naik G. R., Guo I. (eds.) Emerging theory and practice in neuroprosthetics. Book series: Advances in Bioinformatics and Biomedical Engineering (ABBE), IGI-Global, 2014, pp. 116-127 .

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Models of cooperation between medical specialists and biomedical engineers in neuroprosthetics. In: Naik G. R., Guo I. (eds.) Emerging theory and practice in neuroprosthetics. Book series: Advances in Bioinformatics and Biomedical Engineering (ABBE), IGI-Global, 2014, pp. 65-80.

Neuroprostheses as an element of an eclectic approach to intervention in neurorehabilitation. In: Naik G. R., Guo I. (eds.) Naik G. R., Guo I. Emerging theory and practice in neuroprosthetics. Book series: Advances in Bioinformatics and Biomedical Engineering (ABBE), IGI-Global, 2014, pp. 101-115.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Źródła internetowe w terapii i opiece geriatrycznej. [W:] Kachaniuk H. M. Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi.Raabe, Warszawa 2014 ISBN 978-83-7696-923-70. ss. 21-27.

Mikołajewska E. Całościowa ocena geriatryczna w opiece nad pacjentem w podeszłym wieku. [W:] Kachaniuk H. M. Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi.Raabe, Warszawa 2014 ISBN 978-83-7696-923-70. ss. 68-73.

Mikołajewska E. Wielkie problemy geriatryczne. [W:] Kachaniuk H. M. Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi.Raabe, Warszawa 2014 ISBN 978-83-7696-901-5. ss. 3-14. Mikołajewska E. Dobór wózka aktywnego na teren trudny dla osoby w podeszłym wieku - opis przypadku. [W:] Kachaniuk H. M. Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Raabe, Warszawa 2014 ISBN 978-83-7696-901-5. ss. 33-38.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Możliwości informatyzacji rehabilitacji i fizjoterapii geriatrycznej. [W:] Kachaniuk H. M. Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Raabe, Warszawa 2014 ISBN 978-83-7696-901-5. ss. 39-50.

Mikołajewska E Wsparcie rodzin osób w podeszłym wieku w opiece domowej. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7696-820-9, ss. 20-27.

Mikołajewska E Wykorzystanie toksyny botulinowej u pacjentów w podeszłym wieku. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7696-820-9, ss. 28-30.

Mikołajewska E. Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii z/s w Bydgoszczy [W:] Jandziś S., Kiljański M., Migała M. (red.) Historia polskiej fizjoterapii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013, s. 124. ISBN 978-83-64056-16-1.

Mikołajewska E. Haloterapia (groty solne) w fizjoterapii. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7696-778-3, ss. 3-8.

Mikołajewska E. Uszkodzenia pnia mózgu – rehabilitacja. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7696-764-6, ss. 19-24.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Wykorzystanie egzoszkieletu HAL5 w rehabilitacji i opiece nad pacjentem. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7696-764-6, ss. 3-13.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Inteligentny dom pomocą dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7696-764-6, ss. 74-85.

Mikołajewska E. Droga pacjenta po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2013. ISBN 978-83-7696-764-6, ss. 14-18.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Robotyka rehabilitacyjna w zintegrowanych środowiskach wsparcia osób niepełnosprawnych. [W:] Kaliczyńska M (red.) Transfer innowacyjnych technologii w obszarach automatyki i robotyki. Seria: Monografie, Studia, Rozprawy - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa 2012. ISBN: 978-83-61278-12-2, ss. 41-57.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Dobór aparatu telefonicznego dla osób w podeszłym wieku. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-703-5, ss. 56-61.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Wykorzystanie komputera przez osoby w podeszłym wieku. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-681-6, ss. 25-35.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Computational approach to neural plasticity of nervous system on system level. [W:] Kwaśnik Z., Żukow W. (red.) Current challenges of advertisement and image in economy and health sciences [Aktualne wyzwania reklamy i image w ekonomii i naukach o zdrowiu]. Radomska Szkoła Wyższa, Radom 2012, ISBN 978-1-300-25809-4, ss. 91-98.

Mikołajewska E. Akcesoria do pielęgnacji dziecka małego a jego rozwój ruchowy. [W:] Śnieg A. (red.) Opieka nad dziećmi i młodzieżą w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-660-1, ss. 33-38.

Mikołajewska E. Właściwy dobór obuwia dla dzieci. W:] Śnieg A. (red.) Opieka nad dziećmi i młodzieżą w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-660-1, ss. 78-84.

Mikołajewska E. Odleżyny w opiece geriatrycznej – zapobieganie i fizjoterapia. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-635-9, ss. 13-27.

Mikołajewska E. Zaopatrzenie ortopedyczne w opiece geriatrycznej. [W:] Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-635-9, ss. 28-52.

Mikołajewska E. Noworodek i niemowlę – rozwój ruchowy fizjologiczny i patologiczny z elementami wspomagania. [W:] Iwanowicz-Palus G. (red.) Kobieta i jej rodzina. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-601-4, ss. 46-67.

Mikołajewska E. Kinesiotaping w terapii schorzeń barku - przykłady aplikacji. [W:] Praca zbiorowa Atlas rehabilitacji ruchowej. Wydawnictwo Forum, Poznań 2012. ISBN 978-83-2600-168-0.

Mikołajewska E. 47 przykładów gotowych aplikacji kinesiotaping w schorzeniach w obrębie kręgosłupa i grzbietu. [W:] Praca zbiorowa Atlas rehabilitacji ruchowej. Wydawnictwo Forum, Poznań 2012. ISBN 978-83-2600-168-0.

Mikołajewska E. Manualny drenaż limfatyczny w walce z obrzękami. [W:] Kamińska A. Oblicza kosmetologii. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-588-8, ss. 34-63.

Mikołajewska E. Wady postawy i wrodzone wady narządu ruchu – obraz, elementy terapii oraz rola personelu pielęgnairskiwego w procesie diagnostyczno-teraputycznym. W: Śnieg A. Opieka nad dziećmi i młodzieżą w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-565-9, ss. 13-31.

Mikołajewska E. Współudział pielęgniarki środowiskowej w usprawnianiu i rehabilitacji osób w podeszłym wieku. W: Kachaniuk H. M. (red.) Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Wydawnictwo Raabe 2012. ISBN 978-83-7696-555-0, ss. 47-68.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Zintegrowane teleinformatyczne środowisko osoby niepełnosprawnej jako narzędzie podwyższania jakości życia osób niepełnosprawnych [An overall-integrated teleinformatic environment of the handicaped persons as a tool for incresasing the life quality of handicaps (chapter in Polish)]. W: Huber J. (red.) Zeszyty Promocji Rehabilitacji. Zeszyt 8. Wybrane problemy rehabilitacji, fizjoterapii i ortopedii. Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu, Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii, Poznań 2011, ISBN 978-83-927622-7-0, ss. 80-88.

Mikołajewska E. Fizjoterapia w kosmetologii i w walce ze stresem. W: Kamieńska A. Oblicza kosmetologii. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-545-1, ss. 51-67.

Mikołajewska E. Eclectic vs. specific approach within contemporary neurological physiotherapy. [W:] Andrearczyk-Woźniakowska A., Krakowska A., Żukow W. Humanities dimension of medicine and physiotherapy. University of Health Sciences, Bydgoszcz 2012, ISBN 978-1-4709-9510-2, ss. 165-176.

Mikołajewska E. Biofeedback as the element of the neurorehabilitation. [W:] Andrearczyk-Woźniakowska A., Krakowska A., Żukow W. Humanities dimension of medicine and physiotherapy. University of Health Sciences, Bydgoszcz 2012, ISBN 978-1-4709-9510-2, ss. 165-176.

Mikołajewska E. The most common problems in wheelchair selection – own observations[W:] Andrearczyk-Woźniakowska A., Krakowska A., Żukow W. Humanities dimension of medicine and physiotherapy. University of Health Sciences, Bydgoszcz 2012, ISBN 978-1-4709-9510-2, ss. 129-132.

Mikołajewska E. The most common problems in activities of daily living in post-stroke patients. [W:] Andrearczyk-Woźniakowska A., Krakowska A., Żukow W. Humanities dimension of medicine and physiotherapy. University of Health Sciences, Bydgoszcz 2012, ISBN 978-1-4709-9510-2, ss. 133-136.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Role of brainstem within human body systems – computational approach. [W:] Andrearczyk-Woźniakowska A., Krakowska A., Żukow W. Humanities dimension of medicine and physiotherapy. University of Health Sciences, Bydgoszcz 2012, ISBN 978-1-4709-9510-2, ss. 137-147.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Attempts of integration of solutions for disabled people [Próby integracji rozwiązań dla osób niepełnosprawnych (rozdział w j. angielskim)]. W: Czerwinska Pawluk I., Zukow W. (red.) Humanities Dimension of Rehabilitation, Nursing and Public Health. Radom University in Radom, Radom 2011. ISBN 978-83-61047-38-4. ss. 127-136.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neurological telerehabilitation – current and potential future applications [Telerehabilitacja neurologiczna: obecne oraz możliwe przyszłe zastosowania (rozdział w j. angielskim)]. W: Czerwinska Pawluk I., Zukow W. (red.) Humanities Dimension of Rehabilitation. Radom University in Radom, Radom 2011. ISBN 978-83-61047-30-8, ss. 7-14.

Mikołajewska E. Incidence of pusher syndrome among post-stroke patients [Występowanie zespołu odpychania wśród pacjentów po udarze (rozdział w j. angielskim)]. W: Czerwinska Pawluk I., Zukow W. (red.) Humanities Dimension of Rehabilitation. Radom University in Radom, Radom 2011. ISBN 978-83-61047-30-8, ss. 15-20.

Mikołajewska E. Side effects of kinesiotaping – own observations [Skutki uboczne kinesiotapingu - obserwacje własne (rozdziałw j. angielskim)]. W: Czerwinska Pawluk I., Zukow W. (red.) Humanities Dimension of Rehabilitation. Radom University in Radom, Radom 201. ISBN 978-83-61047-30-8, ss. 93-98.

Mikołajewska E. Posterior-lateral pusher syndrome – preliminary findings [Tylno-boczny zespół odpychania - wyniki wstępne (rozdziałw j. angielskim)]. W: Czerwinska Pawluk I., Zukow W. (red.) Humanities Dimension of Rehabilitation. Radom University in Radom, Radom 201. ISBN 978-83-61047-30-8, ss. 179-183.

Moje artykuły w czasopismach

Prokopowicz P., Mikołajewski D., Tyburek K., Mikołajewska E. Computational gait analysis for post-stroke rehabilitation purposes using fuzzy numbers, fractal dimension and neural networks. Bulletin Of The Polish Academy Of Sciences Technical Sciences, 2020l 68(2) doi: 10.24425/bpasts.2020.131843.

Oostendorp R. A. B., Elvers J. W. H., van Trijffel E., Rutten G. M., Scholten–Peeters G. G. M., Heijmans M., Hendriks E., Mikolajewska E., De Kooning M., Laekeman M., Nijs J., Roussel N., Samwel H. Relationships Between Context, Process, and Outcome Indicators to Assess Quality of Physiotherapy Care in Patients with Whiplash-Associated Disorders: Applying Donabedian's Model of Care. Patient Preference and Adherence 2020, vol. 14.

Mikołajewska E. Functional abilities in children with Cornelia de Lange syndrome – pilot study. Annales Academiae Medicae Silesiensis 2019; 73:199-202.

Mikołajewski D., Mikołajewska E., Prokopowicz P., Nedashkovskyy M. Wearable devices in clinical gait analysis. Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, Tom 10, Nr 1, 2018, s. 5-8.

Mikołajewski D., Mikołajewska E., Nowak J., Nedashkovskyy M. Interdyscyplinarność i nowoczesne technologie w fizjoterapii. Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, Tom 10, Nr 1, 2018, 9-12.

Mikołajewski D., Mikołajewska E. Wykorzystanie medycznych baz danych w praktyce klinicznej fizjoterapeuty. Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, Tom 10, Nr 2, 2018, 29-34.

Paulina Krzeszewska, Emilia Mikołajewska Stan badań nad współwystępowaniem przetrwałych odruchów pierwotnych oraz zaburzeń rozwoju mowy u dzieci. Logopedia 2018; 47(1):39-53.

Mikołajewski Dariusz, Mikołajewska Emilia Long-lasting stress, burnout syndrome, aging, and risk of Alzheimer's Disease. Journal of Education, Health and Sport. 2019;9(3):370-374.

Oostendorp R.A.B., Elwers H., van Trijfel E., Tutten G.M., Scholten-Peters W.G.M., Hejimans M., Hendriks E., Mikołajewska E., De Kooning M., Laekeman M., Nijs J., Roussel M., Samwel H.  Has the quality of physiotherapy care in patients with Whiplash-associated disorders (WAD) improved over time? A retrospective study using routinely collected data and quality indicators. Patient Preference and Adherence 2018; 12:2291-2308.

Katarzyna Pawlak-Osińska, Henryk Kaźmierczak, Maria Marzec, Daria Kupczyk, Rafał Bilski, Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, and Beata Augustyńska Assessment of the State of the Natural Antioxidant Barrier of a Body in Patients Complaining about the Presence of Tinnitus Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2018: 1439575.

Tadeusz Mikołajczyk, Adam Kłodowski, Emilia Mikołajewska, Paweł Walkowiak, Pedro Berjano, Jorge Hugo Villafañe, Francesco Aggogeri, Alberto Borboni, Davide Fausti, Gianluigi Petrogalli Design and control of system for elbow rehabilitation: Preliminary findings. Advances in Clinical and Experimental Medicine, Adv Clin Exp Med. 2018;27(12), DOI: 10.17219/acem/74556.

Katarzyna Porzych, Zbigniew Serafin, Elżbieta Zawada, Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Martyna Porzych, Zofia Skubisz, Daria Kupczyk, Beata Augustyńska. Cerebral Blood Flow, White Matter Micro-Structures and Gray Matter Function in Adult Aged 61-81 Years. Neuropsychiatry - 2018, Vol. 8, iss. 4, pp. 739-744.

Mikołajewska Emilia, Chołody Agnieszka, Tywoniuk Krystian, Mikołajewski Dariusz. Masaż Shantala, sensoryczny i  Wilbarger a odruchy pierwotne. Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(8):1784-1791.

Mirosława Szark-Eckardt, Beata Augustyńska, Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Mariusz Zasada Possibilities of Novel Technologies Application for Purposes of Tourism of People With Special Needs. Economic and Environmental Studies 2018; 2:879-892.

Dariusz Mikołajewski, Piotr Prokopowicz, Emilia Mikołajewska, Grzegorz Marcin Wójcik, Jolanta Masiak  Traditional versus mechatronic toys in children with autism spectrum disorders. Acta Mechatronica 2017; 2(1):11-17.

Emilia Mikołajewska, Sławomir Wawrzyniak, Piotr Dzięgielewski, Aleksander Goch Changes of wound dimensions and pain assessment in response to hyperbaric oxygenation therapy. Journal of Medical Science 2017; 86(4): 259-264.

Katarzyna Porzych, Beata Augustyńska, Marcin Porzych, Martyna Porzych, Emilia Mikołajewska, Daria Kupczyk, Rafał Bilski, Magdalena Żyła, Mirosława Szark-Eckardt, Kornelia Kędziora-Kornatowska Change of the State of the Natural Antioxidant Barrier of a Body and Psychological Parameters in Patients Aged above 60 Years Old. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2017: 6568501.

Mikołajewski D., Prokopowicz P., Szczepański Z., Nowak J., Macko M., Mikołajewska E. 3D Printing of Artificial Breast Mould Based on the Real Medical Images. Acta Mechanica Slovaca 2017; 21(4):12-17.

YeeKong Chow, Jolanta Masiak, Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Grzegorz Marcin Wójcik, Brian Wallace, Andy Eugene,Marcin Olajossy Limbic brain structures and burnout - A systematic review. Advances in Medical Sciences 2018; 63(1): 192–198.

Emilia Mikołajewska, Jolanta Masiak, Dariusz Mikołajewski, Grzegorz M. Wójcik, Beata Augustyńska Neurorehabilitacja oparta na dowodach naukowych - wyzwania i zagrożenia. Niepelnosprawność i Rehabilitacja, 2017, 4:227-241.

Mikołajewska E. Bezdech senny. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2017; 11: 32-36.

Katarzyna Porzych, Beata Augustyńska, Marcin Porzych, Martyna Porzych, Emilia Mikołajewska, Daria Kupczyk, Rafał Bilski, Magdalena Żyła, Mirosława Szark-Eckardt,  Kornelia Kędziora-Kornatowska Change of the state of the natural antioxidant barrier of a body and psychological parameters in patients aged above 60 years old. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2017: 6568501.

Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Grzegorz M. Wójcik, Beata Augustyńska, Jolanta Masiak Analiza wielkich zbiorów danych w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2017; 3: 180-188.

Oostendorp Rob A.B., Elvers Hans, Mikolajewska Emilia, Laekeman Marjan, Roussel Nathalie, van der Zanden Olaf, Nijs Jo, Samwel Han Pain-related fear of (re-)injury in patients with low back pain: Estimation or measurement in manual therapy primary care practice? A pilot study.  Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, vol. Preprint, no. Preprint, pp. 1-12, 2017 DOI: 10.3233/BMR-169651.

Emilia Mikołajewska Zaopatrzenie ortopedyczne w rehabilitacji pacjentów geriatrycznych po udarze mózgu. Psychogeriatria Polska 2015; 12(3-4):63-68.

Dariusz Mikołajewski, Emilia Mikołajewska Rehabilitacja osoby niepełnosprawnej - część 2. Wyroby Medyczne, 2017; 2:34-38.

Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski Wybrane technologie wspomagające terapię i opiekę nad pacjentami neurologicznymi. Medical & Health Sciences Review 2017;3(1): 28-39.

Emilia Mikołajewska Miejsce metody Prechtla we współczesnej fizjoterapii. Wprowadzenie do oceny globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtla. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2017; 5:31-36.

Marek Macko, Zbigniew Szczepański, Emilia Mikołajewska, Joanna Nowak, Dariusz Mikołajewski Repository of 3D images for education and everyday clinical practice purposes. Bio-Algorithms and Med-Systems 2017; DOI 10.1515/bams-2017-0007.

Emilia Mikołajewska Stopy. Wybrane elementy anatomii, fizjologii, patologii, diagnostyki i sposoby terapii wad stóp. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2017; 81:50-62.

Emilia Mikołajewska Trówymiarowa manualna terapia stóp. Opis podstawowych wad stóp i sposobów diagnostyki. Wybrane chwyty i sposoby bandażowania. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2017; 81:50-55.

Mikołajewska E. Nieprawidłowo dobrane wymiary wózka dla osób niepełnosprawnych - zagrożenia i konsekwencje [Incorrectly fitted wheelchair size - threats and consequences

Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne [Nursing and Public Health] 2017; 7(1):85-88.

Emilia Mikolajewska Bobath and traditional approaches in post-stroke gait rehabilitation in adults. Biomedical Human Kinetics 2017; 9:27–33. DOI: 10.1515/bhk-2017-0005.

Rob A. B. Oostendorp, Hans Elvers, Emilia Mikolajewska, Marjan Laekeman, Emiel van Trijffel & Han Samwel (2017), “Clinical biopsychosocial physiotherapy assessment of patients with chronic pain: The first step in pain neuroscience education” by Amarins J Wijma et al., 2016, Physiotherapy Theory and Practice, DOI: 10.1080/09593985.2017.1290172.

de Ru E., Mikołajewska E. Skin irritation incidence following kinesiology tape use in patients with neurological disorders: multicenter observation. Annales Academiae Medicae Silesiensis 2017;71:7-13, DOI:10.18794/aams/65322

Emilia Mikołajewska, Piotr Prokopowicz, Dariusz Mikolajewski Computational gait analysis using fuzzy logic for everyday clinical purposes – preliminary findings. Bio-Algorithms and Med-Systems, 2017; DOI: https://doi.org/10.1515/bams-2016-0023.

Emilia Mikołajewska Zespół odpychania tylno-boczny jako tylny zespół odpychania współistniejący z klasycznym (bocznym) zespołem odpychania – opis przypadku. Posteriori-lateral pusher syndrome as posterior pusher syndrome concomitant with with lateral (contraversive) pusher syndrome – case study. Postępy Nauk Medycznych 2016; XXIX(12C): 42-44.

Jakub Komendziński, Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Beata Augustyńska Komunikacja w grupie pacjentów z zaburzeniami świadomości – wnioski z projektu InteRDoCTor Medical and Biological Sciences, 2016; 30(4):33-42.

Emilia Mikołajewska, Beata Augustyńska, Dariusz Mikołajewski Rola mobilności w rozwoju poznawczym dzieci z deficytem motorycznym – obserwacje własne użytkowników wózków dla dzieci niepełnosprawnych  Medical and Biological Sciences, 2016; 30(4):65-70.

Komendziński T,  Mikołajewska E,  Mikołajewski D,  Dreszer J,  Bałaj B. Role of the music therapy in neurorehabilitation  of patients with disorders of consciousness - looking for rules of evidence based practice. Prograss in Health Sciences, 2016; 6(2):21-28.

Wawrzyniak S., Mikołajewska E., Kuczko-Piekarska E., Niezgodzińska-Maciejek A. and Goch A. Association of vitamin D status and clinical and radiological outcomes in a treated MS population in Poland. Brain and Behavior, 2016; 00: 1–6. e00609, doi: 10.1002/brb3.609.

Mikołajewska E., Mikolajewski D.Ograniczenia robotów rehabiltiacyjnych. Współczesne Pielęgniarstwo i Ochrona Zdrowia, 2016; 5(3):78-82.

Jakub Komendziński, Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski Rola telerehabilitacji w poprawie jakości życia pacjentów po udarze. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2016; 3:128-134.

Grzegorz M. Wójcik, Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Piotr Wierzgala, Anna Gajos, Marcin Smolira Wykorzystanie EGI's Geodesic EEG System jako narzędzia do badań możliwości interfejsów mózg-komputer - doniesienie wstępne. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2016; 3:166-181.

Piotr Dzięgielewski, Emilia Mikołajewska, Aleksander Goch Wyniki terapii tlenem hiperbarycznym w leczeniu ran przewlekłych - raport wstępny. Medical Studies/Studia Medyczne 2016; 32 (3): 179-183.

Mikołajewska Emilia Strategies of prevention of the work-related injuries in physiotherapists. Medycyna Pracy, 2016, 67(5), DOI: 10.13075/mp.5893.00338.

Komendziński T., Mikołajewska E., Mikołajewski D., Dreszer J., Bałaj B. Cognitive robots in the development and rehabilitation of children with developmental disorders. Bio-Algorithms and Med-Systems Volume 12, Issue 3 (Sep 2016)  Pages 93-98, ISSN (Online) 1896-530X, ISSN (Print) 1895-9091, DOI: 10.1515/bams-2016-0010.

Rob A. B. Oostendorp, Hans Elvers, Emilia Mikołajewska, Nathalie Roussel, Emiel van Trijfel, Han Samwel, Jo Nijs, William Duquet Cervico-cephalalgiaphobia: a subtype of phobia in patients with cervicogenic headache and neck pain? A pilot study. Journal of Manual & Manipulative Therapy 2016; 24(4): 200-209.

Mikołajewska E. Factors influencing use of assistive technology in post-stroke patients – preliminary findings. Medical and Biological Sciences 2016; 30(2):27-33.

Marek Macko, Emilia Mikołajewska, Zbigniew Szczepański, Beata Augustyńska, Dariusz Mikołajewski repository of images for reverse engineering and medical simulation purposes. Medical and Biological Sciences 2016; 30(3):23-29.

Emilia Mikołajewska Co-incidence of selected effects of stroke - preliminary findings. Medical and Biological Sciences 2016; 30(3):51-56.

Mikołajewska E. Terapia ręki u dzieci. Podstawowe sposoby rozwiązywania problemów w zakresie grafomotoryki. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2016 7-8:30-32.

Mikołajewska E. Terapia ręki u dzieci. Podstawowe sposoby rozwiązywania problemów w zakresie motoryki małej ręki. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2016 7-8:34-38.

Tomasz Komendziński, Jakub Komendziński, Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski Ethics in communication with patients in the state of disorders of consciousness. Natural situation and the use of modern technologies. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2016; doi:10.1016/j.pin.2016.05.005.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Aplikacje mobilne w diagnostyce i terapii dzieci. Przegląd Pediatryczny 2016; 45(1): 32-38.

Emilia  Mikołajewska, Marek  Macko, Dariusz  Mikołajewski, Łukasz  Ziarnecki, Sonia  Stańczak, Patryk  Kawalec Medical and military applications of 3d printing ZN WSOWL 2016; 179(1):128-141.

Emilia Mikolajewska, Rob A. B. Oostendorp, Iem Bakker, Hans Elvers, Sarah Michiels, Willem De Hertogh, Han Samwel Does manual therapy help patients with cervicogenic somatosensory tinnitus? Atlas of Science 2016.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Wykorzystanie smartfonów w pediatrycznej praktyce klinicznej. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2015, 4:141-153.

Rob A.B. Oostendorp, Iem Bakker, Hans Elvers, Emilia Mikolajewska, Sarah Michiels, Willem De Hertogh, Han Samwel Cervicogenic somatosensory tinnitus: an indication for manual therapy plus education? Part 2: A pilot study. Manual Therapy, 2016, DOI:  http://dx.doi.org/10.1016/j.math.2016.02.006.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Metoda Bobath w rehabilitacji dorosłych i dzieci. Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania. Nr I/2016(18):7-23.

Rob A.B. Oostendorp, Iem Bakker, Hans Elvers, Emilia Mikolajewska, Sarah Michiels, Willem De Hertogh, Han Samwel Cervicogenic somatosensory tinnitus: an indication for manual therapy plus education? Part 2: A pilot study. Manual Therapy, 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.math.2016.02.006.

Dzięgielewski Piotr, Mikołajewska Emilia, Goch Aleksander. Hyperbaric oxygen therapy in post-stroke patients. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):302-306.

Mikołajewska Emilia, Mikołajewski Dariusz. Interactive motion-controlled games in the neurorehabilitation of adult post-stroke patients. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):311-317.

Mikołajewska Emilia, Tywoniuk Jarosław. Profile of patients undergoing therapy using botulinum toxin within the late neurorehabilitation of adult post-stroke patients .Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):318-321.

Tywoniuk Jarosław, Mikołajewska Emilia. Short-term effect of botulinum toxin injection on spastic arm function in post-stroke patients – preliminary findings. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):322-325.

Emilia Mikołajewska Technologia wspomagająca w rehabilitacji domowej pacjentów w podeszłym wieku - studium przypadków. Psychogeriatria Polska 2014; 11(3):89-96.

Emilia Mikołajewska Eclectic/mixed approach to physiotherapy in post-stroke patients -

case study. Studia Medyczne 2015; 31(2):122-128.

Emilia Mikołajewska Wpływ wieku na wyniki neurorehabilitacji pacjentów dorosłych opartej na Koncepcji Bobatów - badanie pilotażowe. Ann. Acad. Med. Siles. 2015; 69: 76-80. eISSN 1734-025X.

Rob A. B. Oostendorp; Hans Elvers; Emilia Mikolajewska; Nathalie Roussel; Emiel van Trijffel; Han Samwel; Jo Nijs3; William Duquet Cervico-cephalalgiaphobia: a subtype of phobia in patients with cervicogenic headache and neck pain? A pilot study. Journal of Manual & Minipulative Therapy 2015; DOI: 10.1179/2042618615Y.0000000015.

Mikołajewska Emilia NDT-Bobath method in post-stroke rehabilitation in adults aged 42–55 years – Preliminary findings. Polish Annals of Medicine, 2015; doi:10.1016/j.poamed.2015.03.001.

Mikołajewska Emilia, Komendziński Tomasz, Dreszer Joanna, Bałaj Bibianna, Mikołajewski Dariusz. Role of toys in the development and rehabilitation of children with developmental disorders. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(4):224-228.

Rob A. B. Oostendorp, Hans Elvers, Emilia Mikołajewska, Marjan Laekeman, Emiel van Trijffel, Han Samwel, William Duquet “Manual Physical Therapists’ Use of Biopsychosocial History Taking in the Management of Patients with Back or Neck Pain in Clinical Practice,” The Scientific World Journal, vol. 2015, Article ID 170463, 8 pages, 2015. doi:10.1155/2015/170463.

Oostendorp Rob A. B., Elvers Hans, Mikołajewska Emilia, Laekeman Marjan, van Trijffel Emiel, Samwel Han, Duquet William Manual Physical Therapists - Use of Biopsychosocial History Taking in the Management of Patients with Back or Neck Pain in Clinical Practice. The Scientific World Journal, 2015; Article ID 170463.

Mikolajewska E. Eclectic/mixed approach to physiotherapy in spinal cord injury - case study. Journal of Health Sciences 2014;4(12):175-185.

Mikolajewska E. Eclectic/mixed approach in physiotherapy of patients with traumatic brain injury - a case report. Journal of Health Sciences 2014;4(12):186-197.

Emilia Mikołajewska, Marek Macko, Łukasz Ziarnecki, Sonia Stańczak, Patryk Kawalec, Dariusz Mikołajewski 3D printing technologies in rehabilitation engineering. Journal of Health Sciences 2014;4(12):78-83.

Mikołajewska Emilia Stres związany z pracą i wypalenie zawodowe u fizjoterapeutów - wypalenie zawodowe. Medycyna Pracy 2014; 65(5), doi: 10.13075/mp.5893.00078.

Mikołajewska E. Urazy czaszkowo-mózgowe związane z pracą. Bezpieczeństwo

Pracy - Nauka i Praktyka 2014; 8:15-18.                                                           

Mikołajewska E. NDT-Bobath metod in neurorehabilitation of geriatric patients – preliminary findings. Topics in Geriatric Rehabilitation, 2014, 30(3): 207-215.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. The prospects of brain-computer application in children. Central European Journal of Medicine, 2014; 9(1):74-79.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Integrated IT environment of disabled people - a new concept. Central European Journal of Medicine, 2014; 9(1):177-182.

Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski, Tomasz Komendziński, Wykorzystanie zabawek w rehabilitacji neurologicznej dzieci. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2014, 2: 119-129.

Mikołajewska E, Mikołajewska D. Cardiac Telerehabilitation - Current State and Clinical Perspectives. Heart Res Open J. 2014; 1(1): 9-13.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Non-invasive EEG-based brain-computer interfaces in patients with disorders of consciousness. Military Medical Research 2014, 1:14.

Mikołajewska E., Mikołajewski D., Komendziński T., Dreszer-Drogorób J., Bałaj B. Robot-mediated pediatric neurorehabilitation. J Health SS 2014; 4(2): 91-96.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Interfejsy człowiek–komputer dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku (Human-computer interfaces for disabled and elderly people). Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2014, 68(1): 53-61.

Mikołajewska E. Nowe oblicza współczesnej fizjoterapii. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2013; XIII(4):110-126.

Mikołajewska E. Urazy mięśniowo-szkieletowe związane z pracą u fizjoterapeutów. Medycyna Pracy, 64(5): 681-687.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Integrated IT environment of disabled people – own concept and experiences. CEJMed, 2013, DOI 10.2478/s11536-013-0254-6.

Mikołajewska E., Mikołajewski D., Prospects of brain-computer interfaces application in children. CEJMed, 2013, DOI 10.2478/s11536-013-0249-3.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Interakcja człowiek-robot w przypadku osób w podeszłym wieku. Psychogeriatria Polska, 2013; 10(2):59-64.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Wykorzystanie robotów rehabilitacyjnych do usprawniania. Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr IV/2013(9): 21-44.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Wykorzystanie robotów rehabilitacyjnych – szanse i zagrożenia w opiece zdrowotnej i społecznej. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 2014; 6: 81-87.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Noise as a useful signal within the nervous system in neurorehabilitation. Bio-Algorithms and Med-Systems 2013; 9(4): 209-213.

Mikołajewska E. Associations between results of post-stroke NDT-Bobath rehabilitation in gait parameters, ADL and hand functions. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2013, 22, 5, 731-738.

Mikołajewska E. Wpływ leków na czynniki kinezyteraputyczne wykorzystywane w procesie fizjoterapeutycznym. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013; 11: 59-62.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Informatyka afektywna w zastosowaniach cywilnych i wojskowych. Zeszyty Naukowe WSOWL, 2013; 2(168): 171-184.

Mikołajewska E. Zespół odpychania tylnego - opis przypadku. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 2013; 2(3): 125-129.

Mikołajewska E. Interdisciplinary Therapy in Cornelia de Lange Syndrome – Review of the Literature. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2013; 22(4): 571-577.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Ethical considerations in wider use of brain-computer interfaces in patients with neurological deficits. CEJMed DOI 10.2478/s11536-013-0210-5.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Implikacje wykorzystania interfejsów mózg-komputer u pacjentów z zaburzeniami świadomości. International Letters of Social and Humanistic Sciences 2013; 8: 86-90.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Magnetoencephalography in brain-computer interfaces - current and future solutions. Journal of Health Sciences (J of H Ss) 2013; 3 (7): 15-20.

Mikołajewska E., Mikołąjewski D. Płaszczyzny współpracy specjalistów medycznych oraz inżynierów biomedycznych i biocybernetyków. Studia Medyczne 2013; 29(1):121-128.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Clinical significance of computational brain models in neurorehabilitation. Medical and Biological Sciences 2013; 27(1): 19-26.

Wójcik G. M., Mikołajewska E., Mikołajewski D., Wierzgala P., Gajos A., Smolira M. Usefulness of EGI EEG system in brain computer interfaces researches. Bio-Algorithms and Med.-Systems 2013; 9(2): 72-79.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Możliwości automatyzacji i robotyzacji otoczenia osoby niepełnosprawnej. Niepełnosprawność – zagadnienia problemy rozwiązania II/2013(7); 107-126.

Mikołajewska E. Adaptacja mieszkań do potrzeb pacjentów w podeszłym wieku i jej rola w rehabilitacji domowej – opis przypadków. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013; 40: 54-59.

Mikołajewska E. Dobór wózków dla niepełnosprawnych w polskich i zagranicznych badaniach naukowych. Annales Academiae Medicae Silesiensis. 2013, 67(1): 29-33.

Mikołajewska E. Value of NDT-Bobath metod in post-stroke gait training. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2013; 22(2):261-272.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Możliwości wykorzystania robotów rehabilitacyjnych w usprawnianiu funkcji kończyn górnych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2013, 1.

Mikołajewska E., Nowe narzędzie do fizjoterapii eklektycznej – ANYMOV, zrobotyzowane łóżko szpitalne. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013; 37: 22-25.

Mikołajewska E. Paraplegia – terapia eklektyczna: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013; 36: 36-40.

Mikołajewska E. Dziecko z obniżonym napięciem mięśniowym a kinesiotaping – opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013, 35(1): 52-53.

Wójcik G. M., Mikołajewska E., Mikołajewski D., Wierzgala P., Gajos A. Interfejsy mózg-komputer oparte na P300 w neurorehabilitacji. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013; 35(1): 30-34.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neuroproteza - sztuczna kończyna górna o pięciu palcach – stan obecny i perspektywy rozwoju. Postępy Rehabilitacji, 2012, 26(3): 41-46.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Systemy czucia zdalnego w rehabilitacji. Postępy Rehabilitacji, 2012, 26(2): 57-62.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neuroplastyczność w rehabilitacji po uszkodzeniach OUN - modele obliczeniowe. Postępy Rehabilitacji, 2012; 26(1): 51-58.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Nowoczesne rozwiązania techniczne w reedukacji chodu. Antropomotoryka, 2012 Vol. 22, Nr 59, str. 139-148.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Od inteligencji roju do wieloagentowych systemów nawigacji robotów mobilnych. ZN AON, 2012, 4(89): 200-214.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Roboty terapeutyczne w rehabilitacji neurologicznej dzieci. Neurologia Dziecięca, Nr 42 Vol. 21/2012, 59-64.

Mikołajewska E. Aktualne poglądy na temat etiologii i leczenia zespołu odpychania. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2012; 66(4): 29–33.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Nowoczesne rozwiązania techniczne w usprawnianiu funkcji kończyn górnych. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2012; 66(4): 34–40.

Mikołajewska E. Wheelchair-related falls - a review. International Journal on Disability and Human Development DOI: 10.1515/ijdhd-2012-0115.

Mikołajewska E. Fizjoterapia po udarze mózgu. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 34(12): 26-33.

Mikołajewska E. Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa – wyniki reedukacji chodu - opis przypadku. Rehabilitacja Medyczna, 2012; 16(3): 16–21.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Możliwości wykorzystania egzoszkieletu medycznego jako nowoczesnej formy terapii. Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania IV/2012(5): 121-142.

Mikołajewska E. Osoba z niedowładem czterokończynowym – adaptacja najbliższej przestrzeni. Opis przypadku. Hygeia Public Health, 2012, 47(4): 505-508.

Mikołajewska E. Obiektywizacja wyników rehabilitacji – próba ujęcia kompleksowego. Nowiny Lekarskie, 2011, 80(4): 305-311.

Mikołajewska E. Znaczenie podejścia eklektycznego we współczesnej fizjoterapii. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 33(11): 26-27.

Mikołajewska E. Bedsores as secondary changes in adult patients hospitalized on neurologic rehabilitation ward. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 2012; 1(4): 144-150.

Mikołajewska E. Możliwości fizjoterapii w walce ze stresem żołnierzy zawodowych. Lekarz Wojskowy 2012; 4: 272-377.

Mikołajewska E. Changes in Barthel Index outcomes as a result of NDT-Bobath post-stroke rehabilitation. International Journal on Disability and Human Development, DOI: 10.1515/ijdhd-2012-0110.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Interfejsy mózg-komputer jako rozwiązania dla osób niepełnosprawnych z uszkodzeniami układu nerwowego. Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania, 2012, III/2012(4): 19-36.

Mikołajewska E. Fizjoterapia a rehabilitacja medyczna - problemy semantyczne z nazewnictwem w fizjoterapii. Fizjoterapia, 2011; 19(4): 54-64.

Mikołajewska E. Eclectic approach as the natural way of development in neurological rehabilitation of adults. International Journal on Disability and Human Development, 2012, doi 10.1515/ijdhd-2012-0103.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Dobór komputera dla osób niepełnosprawnych – doświadczenia własne. Acta Bio-Optica and Informatica Medica, 2012; 8(3): 171-174.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. ReoAmbulator jako nowoczesne narzędzie w reedukacji chodu. PFiR, 2012, 31(9): 49-51.

Mikołajewska E. Rehabilitacja domowa osób w podeszłym wieku i rola zaopatrzenia ortopedycznego – opis przypadków. Psychogariatria Polska, 2012; 9(1):11-16.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Computational approach to neural plasticity of nervous system on system level [Podejście obliczeniowe do neuroplastyczności układu nerwowego na poziomie systemowym]. J Health Sci; 2012; 2(4): 39-47.

Mikołajewska E. Odleżyny – fizjoterapia w procesie leczenia. Leczenie Ran, 2012; 9(2): 39-42.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Technical and medical problems concerning wider use of neuroprostheses in patients with neurologic disorders. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 2012; 1(3): 119-123.

Mikołajewska E. NDT-Bobath method in normalization of muscle tone in post-stroke patients. Adv Clin Exp Med. 2012; 21, 4, 513-518.

Mikołajewska E. Nawracające zwichnięcie rzepki. Terapia z wykorzystaniem kinesiotapingu – opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012; 30(7-8): 61-63.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. The movement of a human being in the medical exoskeleton - the anthropomotoric aspects [Poruszanie się człowieka w egzoszkielecie medycznym - aspekty antropomotoryczne (artykuł w j. angielskim)]. Antropomotoryka, 2012, Vol. 22, Nr 57, 115-121.

Mikołajewska E. Kinesiotaping w terapii wybranych schorzeń zespołu funkcjonalnego nadgarstka i ręki – przykłady aplikacji. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012; 29: 13-19.

Mikołajewska E. Use of orthopedic equipment in post-stroke patients as the element of rehabilitation. J Health Sci, 2(3): 15-22.

Mikołajewska E. Neurorehabilitation in pediatric stroke. J Health Sci, 2(3): 23-31.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Komunikacja dla osób niepełnosprawnych w środowiskach nowych mediów. Lingua ac Communitas, 2012, vol. 22: 89-112.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Telerehabilitacja kardiologiczna. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 2011, 6: 29-32.

Mikołajewska E. Kinesiotaping w terapii wybranych schorzeń stawu łokciowego: przykłady aplikacji. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012; 28: 10-17.

Mikołajewska E. Incidence of neurogenic heterotopic ossifications in patients with neurological deficits. J Health Sci 2012; 2(3): 7-14.

Mikołajewska E. Incidence of bedsores in adult patients with neurological disorders. J Health Sci 2012; 2(2): 51-59.

Mikołajewska E. Use of wheelchairs among patients after ischemic stroke. J Health Sci 2012; 2(2): 41-49.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Consciousness disorders as the possible effect of brainstem activity failure - computational approach [Zaburzenia przytomności jako możliwy wynik upośledzonej aktywności pnia mózgu – podejście obliczeniowe (artykuł w j. angielskim)]. Journal of Health Sciences, 2012, (2)2: 1-12.

Mikołajewska E. Nieleczona dysplazja stawu biodrowego - terapia zmian wtórnych - opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 27: 24-26.

Mikołajewska E. Zespół Guillaina-Barrégo - opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 27: 46-48.

Mikołajewska E. Kinesiotaping w zespole bólowym odcinka szyjnego kręgosłupa – opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 26: 18.

Mikołajewska E. Terapia krwiaka z użyciem kinesiotapingu - opis przypadku, doświadczenia własne. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 26: 36.

Mikołajewska E. Wpływ rehabilitacji i fizjoterapii na poprawę jakości życia. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2012, 1: 5-12.

Mikołajewska E. Skostnienia okołostawowe - terapia kompleksowa: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 25: 50-53.

Mikołajewska E. 47 przykładów gotowych aplikacji kinesiotaping w schorzeniach w obrębie kręgosłupa i grzbietu. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 25: 4-14.

Mikołajewska E. List do Redakcji Problemy dermatologiczne po zastosowaniu kinesiotapingu. Przegląd Dermatologiczny, 2012, 1(99): 75.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Teleradiologia. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 2012, 3: 69-73.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Bezpieczeństwo pracy z robotami rehabilitacyjnymi. Bezpieczeństwo Pracy Nauka i Praktyka, 2012, 2: 9-11.

Mikołajewska E. Posterior pusher syndrome – case report [Tylny zespół odpychania - opis przypadku (artykuł w j. angielskim)]. Central European Journal of Medicine, 2012, DOI 10.2478/s11536-011-0145-7.

Mikołajewska E. Kinesiotaping w terapii schorzeń barku – przykłady aplikacji. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2012, 24: 8-14.

Mikołajewska E. Biofeedback as the element of the rehabilitation [Biofeedback jako element rehabilitacji (artykuł w j. angielskim)]. Journal of Health Sciences, 2012, (2)1: 135-148.

Mikołajewska E. Eclectic vs. Specific approach within contemporary neurological physiotherapy [Podejście eklektyczne kontra ścisłe we współczesnej fizjoterapii neurologicznej (artykuł w j. angielskim)]. Journal of Health Sciences, 2012, (2)1: 123-133.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Role of brainstem within human body systems – computational approach [Rola pnia mózgu w systemach ciała człoweka - podejście obliczeniowe (artykuł w j. angielskim)]. Journal of Health Sciences, 2012, (2)1: 95-106.

Mikołajewska E. Normalized gait parameters in NDT-Bobath post-stroke gait rehabilitation [Znormalizowane parametry chodu w poudarowej rehabiltiacji metodą NDT-Bobath (artykuł w j. angielskim)]. Central Europe Journal of Medicine, 2012, DOI 10.2478/s11536-011-0138-6.

Mikołajewska E. The most common problems in wheelchair selection – own observations [Najczęściej spotykany problemy w doborze wózków dla niepełnosprawnych - obserwacje własne (artykuł w j. angielskim)]. Journal of Health Sciences, 2012, 2(1): 89-93.

Mikołajewska E. The most common problems in activities of daily living in post-stroke patients [Najczęściej spotykane problemy w czynnościach życia codziennego u pacjentów po udarze (artykuł w j. angielskim)]. Journal of Health Sciences, 2012, 2(1): 83-87. Mikołajewska E. Kierunki wsparcia opiekunów pacjentów po przebytym udarze mózgu w opiece domowej. Udar Mózgu – Problemy Interdyscyplinarne, 2011, 13(1-2): 12-17.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Internet based self-education – physical therapists case. Polish Journal of Social Science, 2011, Vol. VI, No. 1: 183-189.

Mikołajewska E. Metody obiektywizacji wyników fizjoterapii. Roczniki Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, 2011, XXI: 101-107.

Mikołajewska E. Kliniczna analiza chodu w praktyce fizjoterapeuty. Szkice Humanistyczne, 2011, t. XI, nr 4 (vol.26): 91-102.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Egzoszkielety we współczesnych środowiskach zintegrowanych. Zeszyty Naukowe WSOWL, 2011, 4(162): 246-253.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Etyka robotów oznacza bezpieczeństwo ludzi. Zeszyty Naukowe AON, 2011, 4: 104-111.

Mikołajewska E. Wpływ relacji pacjent-fizjoterapeuta na efekty usprawniania: narracyjny przegląd literatury. Rehabilitacja Medyczna, 2011, 15(3): 35-38.

Mikołajewska E. Terapia metodą NDT-Bobath u pacjenta z niedowładem czterokończynowym po udarze krwotocznym: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 23: 33-37.

Mikołajewska E. Value of NDT-Bobath method in post-stroke hand function rehabilitation [Wartość metody NDT-Bobath w poudorwej rehabiltiacji funkcji ręki (artykuł w j. angielskim)]. Clinical and Experimental Medical Letters, 2011; 52(3): 109-113.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Wsparcie teleinformatyczne aktywizacji edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych – propozycja rozwiązania [IT support of educational and work of disabled people – proposed solution (article in Polish)]. Roczniki Ekonomiczne KPSW, 2011, 4: 285-294.

Mikołajewska E. Klinimetria w fizjoterapii pacjentów po udarze mózgu. Sztuka Leczenia, 2011, 3-4: 77-94.

Mikołajewska E. Najczęstsze schorzenia stawu łokciowego: opisy przypadków. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 22: 8-16.

Mikołajewska E. Posterior-lateral pusher syndrome – preliminary findings [Tylno-boczny zespół odpychania - wyniki wstępne]. Journal of Health Sciences, 2011, 1(4): 179-183.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Telekardiologia. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 2011, Wyd. specjalne nr 1: Informatyka i Komunikacja w Ochronie Zdrowia, 21-24.

Mikołajewska E. Side effects of kinesiotaping – own observations [Skutki uboczne kinesiotapingu - obserwacje własne (artykuł w j. angioelskim)]. Journal of Health Sciences, 2011, 1(4): 93-99.

Mikołajewska E. Bolesny bark: wybrane przypadki. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 21: 42-49.

Mikołajewska E. Incidence of pusher syndrome among post-stroke patients [Występowanie zespołu odpychania u pacjentów po udarze (artykuł w j. angielskim)]. Journal of Health Sciences, 2011, 1(4): 15-20.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Neurological telerehabilitation – current and potential future applications [Telerehabiltiacja neurologiczna - obecne i potencjalne przyszłe zastosowania (artykuł w j. angielskim)]. Journal of Health Sciences, 2011, 1(4): 7-14.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Zastosowanie medyczne systemów Ambient Intelligence. Acta Bio-Optica et Informatica Medica, 2011, 3: 207-210.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Attempts of integration of solutions for disabled people [Próby integracji rozwiązań dla osób niepełnosprawnych (artykuł w j. angielskim)]. Journal of Health Sciences, 2011, 1(3): 127-136.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Komputeryzacja testów w fizjoterapii. Fizjoterapia, 2011, 2: 59-68.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Wybrane rozwiązania automatyki i robotyki w wózkach dla niepełnosprawnych. Postępy Rehabilitacji, 2011, 1: 11-18.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Tworzenie nowej dziedziny nauki – zintegrowane rozwiązania dla niepełnosprawnych, ciężko chorych i w podeszłym wieku. Postępy Rehabilitacji, 2011, 2: 33-36.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Wybrane zastosowania modeli komputerowych w medycynie. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 2011, 1-2: 78-87.

Mikołajewska E. Kinesiotaping u pacjentów z niedowładem połowicznym. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 19: 33-37.

Mikołajewska E. Skostnienia okołostawowe u osób po urazie czaszkowo-mózgowym: możliwości terapii. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 19: 48-49.

Mikołajewska E. Wady stóp u dzieci. Sposób badania: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 19: 60-62.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. System eksploracji danych na potrzeby obronności państwa. Kwartalnik Bellona, 2011, 3: 119-129.

Mikolajewska E. Mikolajewski D. Interfejsy mózg-komputer – zastosowania cywilne i wojskowe. Kwartalnik Bellona, 2011, 2: 123-133.

Mikolajewska E. Udar mózgu: zaburzenia, zadania terapii, sposoby realizacji. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 17: 8-14.

Mikolajewska E. Fizjoterapia pacjentów po udarze mózgu - podejscie eklektyczne: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 17: 16-19.

Mikolajewska E. Postepowanie w spastycznosci po udarze mózgu: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 17: 20-21.

Mikolajewska E. Dobór zaopatrzenia ortopedycznego po udarze: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 17: 22-23.

Mikolajewska E. Przykładowy przebieg rehabilitacji ADL: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 17: 24-26.

Mikołajewska E. Zaawansowane zmiany wtórne po uszkodzeniu mózgu. Przykurcze w stawach kolanowych i biodrowych. Terapia kompleksowa – opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 4.

Mikolajewska E. Mikolajewski D. Zastosowania automatyki i robotyki w wózkach dla niepelnosprawnych i egzoszkieletach medycznych. Pomiary Automatyka Robotyka, 2011, 5: 58-64.

Mikolajewski D. Mikolajewska E. Exoskeletons in neurological diseases - current and potential future applications. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2011, 20, 2, 227–233.

Mikolajewski D. Mikolajewska E. Nowoczesne rozwiazania informatyczne dla osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawnosc i Rehabilitacja. 2011, 2: 93-113.

Mikolajewska E. Przykurcz spastyczny w stawie kolanowym. Terapia z uzyciem toksyny botulinowej: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 15: 24-26.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. E-learning in the education of people with disabilities. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2011, 20, 1: 103-109.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Egzoszkielet jako szczególna forma robota – zastosowania cywilne i wojskowe. Kwartalnik Bellona, 2011, 1: 160-169.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Telerehabilitacja. Rehabilitacja w Praktyce, 2011, 1: 64-67.

Mikołajewska E. Stopa płaskokoślawa z podłożem reumatycznym - terapia: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 2: 28-30.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Mózg w liczbach. Mag Pielęg Położ., 2011, 1-2: 58.

Mikołajewska E. Bolesny staw barkowy u pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym, zmiany wtórne: opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2011, 1: 24-26.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Implikacje neuroplastyczności mózgu na modelowanie procesów umysłowych człowieka. Kognitywistyka i Media w Edukacji, 2010, 2: 199-207.

Mikolajewska E. Analiza chodu pacjentów po udarze mózgu – rozwiazanie wlasne. Udar Mózgu Problemy Interdyscyplinarne, 2010, 1-2: 20-26.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Inżynieria biomedyczna na polu walki. Kwartalnik Bellona, 2010, 4: 96-102.

Mikolajewska E. Alergia u pacjenta po terapii metoda kinesiotapingu – opis przypadku. Rehabilitacja Medyczna 2010; 14(4): 32-39.

Mikołajewska E. Niepełnosprawność i rehabilitacja - wczoraj, dziś, jutro. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2010, 4: 102-131.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Wheelchairs development from perspective of physical therapists and biomedical engineers [Rozwój wózków dla niepełnosprawnych z punktów widzenia fizjoterapeutów i inżynierów biomedycznych (artykuł w j. angielskim)]. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 2010, 19, 6: 771-776.

Mikołajewska E. Zespół zaniedbywania jednostronnego (ZZJ) – diagnoza, terapia, doświadczenia własne. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 12: 50-54.

Mikołajewska E. Wykorzystanie fizjoterapii w profilaktyce i terapii stresu. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 11: 51-54.

Mikołajewska E. Przykład terapii niedowładnej kończyny górnej metodą NDT-Bobath. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 11: 24-28.

Mikołajewska E. Przykład terapii metodą NDT-Bobath pacjentów z hemiplegią z rozpoznaniem zespołu odpychania. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 11: 21-23.

Mikołajewska E. Przykład terapii chodu metodą NDT-Bobath u pacjenta z hemiplegią. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 11: 16-20.

Mikołajewska E. Metoda NDT-Bobath w praktyce klinicznej. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 11: 14-15.

Mikołajewska E. Metoda NDT-Bobath w usprawnianiu osób dorosłych: wprowadzenie do metody. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 11: 8-13.

Mikołajewska E. Lokomat jako element nowoczesnej reedukacji chodu. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 10: 15-18.

Mikołajewski D. Mikołajewska E. Roboty rehabilitacyjne. Rehabilitacja w Praktyce, 2010, 4: 49-53.

Mikołajewska E. Koncepcja taksonomii aktywnych wózków dla niepełnosprawnych. Medicina Sportiva Practica, 2010, 11(3): 46-50.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Studium budowy wózka aktywnego na przykładzie wózka do rugby na wózkach. Medicina Sportiva Practica, 2010, 11(3): 39-45.

Mikołajewska E. Postępowanie fizjoterapeutyczne po mastektomii. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 10: 42-45.

Mikołajewska E. Rozpoznanie i rehabilitacja zespołu odpychania (zespołu pushera). Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 9: 56-59.

Mikołajewska E. Obrzęki limfatyczne - aktualne możliwości terapii. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 9: 44-48.

Mikołajewska E. Wózek aktywny – zasady doboru. Acta Bio-Opt Inform Med, 2010, 3: 228-229.

Mikołajewska E. Zespół Cornelii de Lange – obraz kliniczny i terapia. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 7-8: 50-53.

Mikołajewska E. Hipoalergiczność plastrów do kinesiotapingu – opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 6: 48-49.

Mikołajewska E. Wózki dla niepełnosprawnych. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 5: 34-37.

Mikołajewska E. Miejsce fizjoterapii w zapobieganiu i leczeniu ran odleżynowych. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 3: 54-56.

Mikołajewska E. Dominujące trendy we współczesnej rehabilitacji. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2010, 1: 87-102.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Automatyzacja wózków dla niepełnosprawnych. Acta Bio-Opt Inform Med, 2010, 1: 13-14.

Mikołajewska E. Rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami świadomości. Mag Pielęg Położ, 2010, 1-2: 40-41.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Roboty rehabilitacyjne i pielęgnacyjne. Mag Pielęg Położ, 2009, 12: 42.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Poznać i zrozumieć ludzki umysł. Mag Pielęg Położ, 2009, 11: 42.

Mikołajewska E. Właściwy dobór wózka inwalidzkiego aktywnego. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2009, 4: 101-107.

Malinowska K., Mikołajewska E. Odleżyny - wspólna płaszczyzna działań pielęgniarskich i rehabilitacyjnych u pacjenta leżącego. Pielęg Chir Angiol., 2009, 2, 60-64.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Inteligentny dom. Mag Pielęg Położ, 2009, 6: 42.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. Od komputera do niezależności życiowej. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2009, 1: 115-120.

Mikołajewska E. Zespół Cornelii de Lange – obraz kliniczny, leczenie i rehabilitacja. Valetudinaria, 2008, 1: 52-56.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Informatyka w służbie zdrowia. Mag Pielęg Położ, 2008, 12: 32.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. EBM w fizjoterapii – wykorzystanie zasobów internetowych. Rehabilitacja w Praktyce, 2008, 4: 50-52.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Plastyczność mózgu. Mag Pielęg Położ, 2008, 10:31.

Mikołajewska E. Mikołajewski D. E-learning: Coraz częściej na odległość. Mag Pielęg Położ, 2008, 9: 17-18.

Mikołajewska E. Buty dla dziecka. Od kiedy, jakie, zwykłe czy korekcyjne? Mag Pielęg Położ, 2008, 6: 28.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Przyszłość w nanomedycynie. Mag Pielęg Położ, 2008, 4: 42.

Mikołajewska E. Medycyna oparta na faktach w fizjoterapii. Valetudinaria, 2007,2: 88-91.

Mikołajewska E., Dyniewska A. Rehabilitacja po mastektomii. Mag Pielęg Położ, 2007, 12: 27.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Zdalne nauczanie. Mag Pielęg Położ, 2007, 12: 14.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Diagnostyka obrazowa. Zaglądanie do wnętrza organizmu. Mag Pielęg Położ, 2007, 10: 16-17.

Mikołajewska E., Mikołajewski D. Telemedycyna. Mag Pielęg Położ, 2007, 7-8: 32.

Mikołajewska E., Radziszewski K. Metoda NDT-Bobath w rehabilitacji pacjentów dorosłych. Valetudinaria, 2007,1: 51-53.

Mikołajewska E. Zespół Pushera – diagnostyka i rehabilitacja – opis dwóch przypadków. Valetudinaria, 2007,1: 54-56.

Mikołajewska E. Egzoszkielet HAL 5. Mag Pielęg Położ, 2007, 5: 42.

Mikołajewska E. Komputer dla niepełnosprawnych. Mag Pielęg Położ, 2007, 4: 43.

Mikołajewska E. Wózki dla niepełnosprawnych. Mag Pielęg Położ, 2006, 10: 22.

Mikołajewska E. Po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Mag Pielęg Położ, 2006, 9: 23.

Mikołajewska E. Rozwój ruchowy dziecka. Mag Pielęg Położ, 2006, 6: 32.

Mikołajewska E. Przyjazny dom. Problemy osób na wózku. Mag Pielęg Położ, 2006, 5: 29.

Mikołajewska E. Działania rehabilitacyjne i pielęgniarskie u osób z uszkodzonym OUN. Mag Pielęg Położ, 2006, 1-2: 41.

Mikołajewska E. Pacjent po udarze mózgu. Pielęgnacja i rehabilitacja. Mag Pielęg Położ, 2005, 9: 36.

Mikołajewska E. Znaleziono gen odpowiedzialny za syndrom Cornelii de Lange. Mag Pielęg Położ, 2005, 9: 36.

Mikołajewska E. Bezpiecznie i wygodnie. Akcesoria do pielęgnacji dziecka. Mag Pielęg Położ, 2005, 6: 42.

Mikołajewska E. Zespół Cornelii de Lange. Mag Pielęg Położ, 2005, 3: 26.

Mikołajewska E. Rehabilitacja dzieci z uszkodzeniami OUN. Wachlarz metod [Rehabilitation of children with with CUN damages. Spectrum of methods (article in Polish)]. Mag Pielęg Położ, 2004, 12: 40-41.

Inne

Mikołajewska E. Kinesiotaping jako uzupełniająca metoda terapeutyczna w rehabilitacji pacjentów dorosłych i dzieci. Valetudinaria - Biuletyn 10 WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy, 2015; 1(14): 22-14.

Mikołajewska E. Kinesiotaping jako uzupełniająca metoda terapeutyczna w rehabilitacji pacjentów dorosłych i dzieci. Valetudinaria - Biuletyn 10 WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy, 2015; 1(14): 22-14.

Mikołajewska E. Zespół interdyscyplinarny oraz nowoczesne rozwiązania techniczne jako wazne elementy wspólczesnej neurorehabilitacji. Valetudinaria, Biuletyn 10 WSzKzP SP ZOZ w Bydgoszczy, nr 1(10) kwiecień 2014.

Mikołajewska E. – Stwardnienie rozsiane - poradnik dla rodziny/opiekunów. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja 2013: 10: 56-60. – złożono 19.08.2013r., korektę przesłano 27.09.2013r.

Mikołajewska E. Udar mózgu – poradnik dla rodziny/opiekunów. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2013; 9: 54-58.

Mikołajewska E. Plansza edukacyjna: Wady postawy i wady wrodzone narządu ruchu dzieci. Dodatek do: Śnieg A. Opieka nad dziećmi i młodzieżą w praktyce pielęgniarskiej. Wydawnictwo Raabe, Warszawa 2012. ISBN 978-83-7696-565-9.

Mikołajewska E i wsp. Po prostu być kobietą. Praktyczny poradnik dla kobiet po mastektomii. Pofam-Poznań, Poznań 2012.

Wykorzystanie w podręczniku dla liceum Giżyńska M., Jagodnicka K., Kwiek A. Przyroda dla szkół ponadgimnazjalnych. Karty pracy ucznia. Nowa Era, Warszawa 2013 fragmentów artykułu naukowego Mikołajewska E., Mikołajewski D. Interfejsy mózg-komputer jako rozwiązania dla osób niepełnosprawnych z uszkodzeniami układu nerwowego. Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania, 2012, III/2012(4): 19-36.  

Moje referaty konferencyjne, plakaty i abstrakty

MikołajewskaE., Mikołajewski D. Drukowany 3D egzoszkielet dla dzieciz osłabieniami w obszarze kończyn górnych. Panel "Nauka i biznes -fundament sprzyjający rozwojowi opartemu o innowacje"na X Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii, 2018, Toruń.

Mikołajewska E.Nowe technologie w rehabilitacji.III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa„Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu” z okazji XX-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2018, Bydgoszcz.

- Kuczko-Piekarska E., Wawrzyniak S., Mikołajewska E.,Sobieralska-Michalak K., Goch A. Posiadanie potomstwa, ciąża i plany macierzyńskie a stan funkcjonalny i samopoczucie pacjentek ze stwardnieniem rozsianym - badanie pilotażowe XXIII Zjazd PTN Gdańsk2017

- Prokopowicz P., Mikołajewska E., Mikołajewski D., Tyburek K. Modeling Trends in the Hierarchical Fuzzy System for Multi-criteria Evaluation of Medical Data. EUSFLAT 2017, Warszawa

- Oostendorp R.A.B., Bakker I., Elvers H., Mikolajewska E., Michiels S., De Hertogh W., Samwel H. Cervicogenic somatosensory tinnitus: An indication for manual therapy? Part 1: Theoretical concept. Session “Somatosensory Tinnitus”,XII International Tinnitus Seminar, 1 World Tinnitus Congress, Warszawa2017

- Oostendorp R.A.B., Bakker I., Elvers H., Mikolajewska E., Michiels S., De Hertogh W., Samwel H. Cervicogenic somatosensory tinnitus: An indication for manual therapy plus education? Part 2: A pilot study. Session “Somatosensory Tinnitus”, XII International Tinnitus Seminar, 1 World Tinnitus Congress, Warszawa 2017

- Prokopowicz P., Mikołajewska E., Mikołajewski D., Kolarz P. Fuzzy System as a Measurement Tool in Analysis of the Health-Related Quality of Life for the People after Stroke. ICAISC 2017, Zakopane

Kuska M., Augustyńska B., Mikołajewska E., Mikołajewski D. M-tourism As Increasing Trend Within Current Tourism And Recreation -Polish And International Experience ICCMSE 17, Saloniki, Grecja-SzczepańskiZ., MackoM., MikołajewskaE.,MikołajewskiD., KarczmarekM. Koncepcja egzoszkieletu pasywnego dla dzieci z osłabieniem siły mięśniowej w obszarze kończyn górnych drukowanego techniką 3DNeuromania V, Toruń 2017

- Macko M., Szczepański Z., Mikołajewski D., Mikołajewska E., Nowak J., Listopadzki S. The method of artificial organs fabrication based on reverse engineering in medicine. Wystapienie: III International Scientific Conference: Morpho-Biomechanical and Psycho-Physical Aspects of Youth Lifestyle in V4 Countries. Institute of Physical Education, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, 2016.

- Mikołajewska E. Nowoczesne technologie w rehabilitacji dzieci z artrogrypozą”.(wystapienie) Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja „Kompleksowe leczenie artrogrypozy”, Busko-Zdrój 2016.-Macko M., Szczepański Z., Mikołajewski D., Mikołajewska E., Listopadzki E.Use of CAD techniques and reverse engineering in medicine.XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Computer Aided Engineering”, Polanica Zdrój 2016.

Ziarnecki Ł., Macko M., Mikołajewska E., Szymański Z, MikołajewskiD., Cyfrowe repozytorium obrazów medycznych na potrzeby inżynierii odwrotnej i symulacji medycznej. Neuromania IV, Toruń 2016.

Str. 19/30

- Mikołajewska E. Terapia ręki. Jakie mogą być problemy grafomotoryczne udzieci z zespołem Downa? (wystąpienie) Konferencja ”Zespół Downa. Odpowiedzi na pytania”Bydgoszcz, 2016.-Mikołajewska E. Terapia ręki -przykłady rozwiązań problemów grafomotorycznych dzieci z zespołem Downa. (warsztaty) Konferencja ”Zespół Downa. Odpowiedzi na pytania”Bydgoszcz, 2016.

- Mikołajewski D., Prokopowicz P., Mikołajewska E. Modelowanie sterowania ruchem u człowieka z wykorzystaniem logiki rozmytej. International Conferenceon Professor Witold Kosiński's Heritage, Workshop on Ordered Fuzzy Numbers (WOFN), Bydgoszcz 2016.

- Dzięgielewski P. Mikołajewska E., Goch A. Tlenoterapia hiperbaryczna w gojeniu się ran. Central European Emergency Medicine 2015.-Ziarnecki Ł., Macko M., Mikołajewska E.,Ziarnecka M., Mikołajewski D. Zastosowania biomedyczne druku 3D –przykłady zastosowań. Neuromania III, Toruń2015.

Komendziński T., Mikołajewska E., Mikołajewski D. Model eklektyczny/mieszany jako rozwiązanie uzupełniające w fizjoterapii pacjentów z deficytami neurologicznymi. Konteksty Psychologii Rehabilitacji, I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej”, Lublin 2-3.12.2013r.

Sosnowski S., Mikołajewska E., Domagała H. Algorytm postępowania po urazach kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Materiały Konferencji Szkoleniowo-Naukowej Rehabilitantów Wojska Polskiego Busko – Zdrój, 2005.

Mikołajewska E., Sosnowski S., Wojtczak E. Nauczanie chodu oparte na Koncepcji NDT – Bobath u pacjenta dorosłego z hemiplegią. Materiały Konferencji Szkoleniowo-Naukowej Rehabilitantów Wojska Polskiego Busko – Zdrój, 2005.

Sosnowski S., Kuczyński S., Mikołajewska E. Zastosowanie toksyny botulinowej u dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Materiały Konferencji Szkoleniowo-Naukowej Rehabilitantów Wojska Polskiego Busko – Zdrój, 2005.

Sosnowska A., Hagner M., Sosnowska J., Mikołajewska E., Sosnowski S. Wpływ planu zajęć studentów fizjoterapii i pielęgniarstwa na efektywność i zadowolenie ze zdobytej wiedzy podczas studiów. Materiały Konferencji Szkoleniowo-Naukowej Rehabilitantów Wojska Polskiego, Busko – Zdrój, 2005.

Mikołajewska E., Sosnowski S., Śniegocki M. Ponowne nauczanie chodu oparte na Koncepcji NDT – Bobath u pacjenta dorosłego z hemiplegią – raport z przypadku. Materiały X Konferencji Szkoleniowo-Naukowej Ortopedów Wojska Polskiego, Pieczyska k/Bydgoszczy, 2005.

Kuczyński S., Sosnowski S., Mikołajewska E. Stosowanie toksyny botulinowej u dzieci z MPD - obserwacje własne. Materiały X Konferencji Szkoleniowo-Naukowej Ortopedów Wojska Polskiego, Pieczyska k/Bydgoszczy, 2005.

Mikołajewska E. Metody rehabilitacyjne w usprawnianiu dzieci z CdLS. Warsztaty dla rodziców. IV Zjazd Dzieci i Rodzin CdLS, Żnin 2004.

bottom of page