top of page

REGULAMIN KONSULTACJI ONLINE

Warunkiem skorzystania z konsultacji fizjoterapeutycznej jest zaakceptowanie poniższego regulaminu:

 

Regulamin korzystania z portalu "emiliamikolajewska.com - usługi fizjoterapeutyczne online

(Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązuje od dnia 01.11.2014r.)


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego "emiliamikolajewska.com.
2. Operatorem portalu internetowego "emiliamikolajewska.com" jest Fizjoterapia Emilia Mikołajewska, ul. Jagiellońska 36a/U6, 85-097 Bydgoszcz, posiadająca stanowisko Prof. Uniwersytetu, stopień naukowy doktora habilitowanego oraz tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.
3. Przedmiotem usług świadczonych przez Operatora na rzecz Użytkowników jest udzielanie porad z dziedziny fizjoterapii i rehabilitacji za pośrednictwem sieci internet.
4. Warunkiem korzystania z portalu i składania zamówień przez Użytkownika jest akceptacja Regulaminu
portalu. Użytkownik oświadcza, że przystępując do korzystania z portalu zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje. Zobowiązuje się także do jego przestrzegania.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Usługi świadczone przez Operatora polegają na płatnym udostępnianiu drogą elektroniczną możliwości
korzystania z usługi „Zadaj pytanie” na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Odpłatne uzyskanie porady przez Użytkownika – skorzystanie z opcji „Zadaj pytanie” - będzie przebiegało w sposób następujący:
- Użytkownik wysyła Operatorowi maila opisującego problem i pytania, na jakie chciałby uzyskać
odpowiedź, zawierającego dane kontaktowe i dane do rachunku - jeden mejl może dotyczyć tylko jednego pacjenta;
- Operator po przeanalizowaniu sprawy odsyła maila Użytkownikowi wraz z wyceną usługi oraz numerem
konta, na które należy przelać odpowiednią kwotę;
- Po otrzymania wyceny Użytkownik potwierdza złożenia zamówienia poprzez przelanie odpowiedniej        kwoty na konto Operatora. Operator przystępuje do realizacji zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od wpływu środków na rachunek bankowy.
3. Świadczenie usług przez Operatora wymaga zachowania należytej staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju. Operator nie gwarantuje skutków zastosowania się do informacji udzielonych w odpowiedzi. Operator nie ponosi także negatywnych skutków związanych z nienależytym zastosowaniem udzielonych informacji. Ponadto Operator nie ponosi także odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych niepełnych albo sprzecznych ze stanem rzeczywistym.
4. W każdym wypadku odpowiedzialność Operatora z jakiegokolwiek tytułu związanego z wykonywaniem
niniejszej umowy ograniczona jest do 10-krotności otrzymanej należności brutto.
5. W przypadku rozpoczęcia realizacji umowy Użytkownikowi nie przysługuje prawo do 10 - dniowego terminu, w czasie którego może odstąpić od umowy na mocy art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r.  Nr 22 poz. 271 ze zmianami). Niemniej jednak Operator wyraża zgodę na odstąpienie przez Użytkownika
od umowy jeśli nie przystąpił jeszcze do realizacji zamówienia.

III. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Operator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie portalu z przyczyn od niego niezależnych.
2. Operator zastrzega sobie prawo umieszczania na portalu treści reklamowych w formach powszechnie
stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane
na portalu oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
3. Operator nie wyraża zgody na dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
4. Operator zapewnia pełną ochronę poufności danych Użytkowników.
5. Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
ze zm.). Udostępnienie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.
6. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Operatora wskazanego adresu e-mail do świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

IV. REKLAMACJE

1. Wszelkie zastrzeżenia Użytkownika związane z korzystaniem z komercyjnej części portalu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: e.mikolajewska@wp.pl.
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu zgłoszenia.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail podany przez Użytkownika.
4. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu i świadczeniem usług rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania/siedziby Operatora.

V. OCHRONA PRAWNO-KARNA

1. Portal jest wyłączną własnością Operatora chronioną prawem. Bezprawne przetwarzanie, powielanie, publikowanie, używanie do dalszej odsprzedaży lub podobne stanowi naruszenie ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej ( t.j. Dz. U. 2003 Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych ( Dz. U. 2001 Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). Wykorzystywanie portalu na dowolnym polu eksploatacji wymaga zgody Operatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Złamanie powyższych postanowień może skutkować doniesieniem do prokuratury o popełnieniu
przestępstwa, jak również skierowaniem sprawy do sądu o przyznanie odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

bottom of page