top of page

Regulamin sprzedaży publikacji

§ 1

Informacje wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z możliwości zakupu publikacji tj.książki, plakaty.

 2. Informacje prezentowane w na stronie emiliamikolajewska.com są tylko zaproszeniem dla Kupujących do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży prezentowanych książek, tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia wysłanego przez Kupującego.

 4. Do korzystania z zakupu książek niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, a do składania ofert kupna książek także aktywne konto emajl

 5. Sprzedaż prowadzona jest pod adresem www.emiliamikolajewska.com

§ 2

Kontakt

 1. Adres pocztowy: ,  ul. Jagiellońska 36a/U6, 85-097 Bydgoszcz

 2. Adres e-mail: e.mikolajewskai@wp.pl

 3. Numer telefonu: 607887707

§ 3

Definicje podstawowe

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie zakupu książek poprzez strone emiliamikolajewska.com.

 3. Regulamin – niniejszy regulamin.

 4. Sprzedawca –  wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki: Emilia Mikołajewska,  NIP 7742095235, REGON 341624400,  firma Fizjoterapia Emilia Mikołajewska,  ul. Jagiellońska 36a/U6, 85-097 Bydgoszczy oraz wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki: Dariusz Mikołajewski,  NIP 7741988617, REGON365633656,  firma DoktusDariusz Mikołajewski,  ul. Jagiellońska 36a/38A, 85-097 Bydgoszcz

 5. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży książek przedstawionych w Sklepie,
  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem strony www.emiliamikolajewska.com zawierająca nie mniej niż: tytuł , spis treści, ilość stron, rozmiar książki oraz cenę książki i  koszt dostawy.

§ 4

Składanie zamówień publikacji

 1. Kupujący poprzez stronę internetową  www.emiliamikolajewska.com składa zamówienie.

 2. W celu złożenia zamówienia kupujący: zapoznaje się z regulaminem sprzedaży, wypełnia formularz zgłoszeniowy: podaje dane adresowe do wysyłki zamówienia oraz jakie książki i w jakiej ilości zamawia.

 3. Wysłanie zamówienia jest równoważne z zaakceptowaniem Regulaminu.

 4. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru zgodnie z treścią zamówienia.

 5. Przyjęcie Zamówienia następuje w chwili wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego wiadomości emajl z danymi do zapłaty na adres mejlowy podany przez użytkownika.

 6. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę ze zmianami stanowi nową ofertę i wymaga akceptacji przez Kupującego dla zawarcia umowy sprzedaży.

 7. Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanego zamówienia nie później ni do 3 dni roboczych z wyjątkiem sytuacji nieprzewidzianych, losowych. Przy opóźnieniu o którym tu mowa sprzedawca nie ponosi konsekwencji.

§ 5

Realizacja przyjętego zamówienia publikacji

 1. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem usług kurierskich lub Poczty Polskiej po odnotowaniu wpływu należności na wskazanym koncie bankowym.

 2. Termin realizacji przyjętego przez Sprzedawcę Zamówienia to czas potrzebny na spakowanie i nadanie przez Sprzedawcę zamówionych książek oraz czas dostarczenia towaru przez firmę kurierską lub Pocztę Polską

 3. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży i stanowi do 10 dni roboczych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostarczenia towaru sposowodane przez firmę kurierską lub Pocztę  Polską

 4. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka książek przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia, tj. najpóźniej w dniu  realizacji określonym dla zamówionego towaru o najdłuższym terminie wysłania zamówienia.

§ 6

Koszt zamówieniapublikacji

 1. Ceny podane na stronie internetową  www.emiliamikolajewska.com są cenami brutto.

 2. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena za książki wskazana w opisie oraz koszt jej dostawy wskazany na stronie.

§ 7

Płatności

 1. Kupujący za przyjęte Zamówienie, wnosi opłatę na konto bankowe podane w wiadomości zwrotnej

 

§ 8

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

 2. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży przez oświadczenie wysłane np. pocztą lub pocztą elektroniczną.

 3. Zwrot płatności Sprzedawca dokona przy użyciu przelewu na konto bankowe, jakie było użyte w pierwotnej transakcji lub inne podane przez kupującego.

 4. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.

 5. Zwracanie towaru następuje na adres: Fizjoterapia Emilia Mikojewska ul. Jagiellońska 36a/U6, 85-097 Bydgoszcz niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 7. Towar zwracany nie może nosić śladów użytkowania lub zniszczenia.

 8. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru.

 9. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie traci swoją ważność.

§ 9

Brak prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest towar, który Kupujący nabył na podstawie faktury

§ 10

Reklamacje

 1. Kupujący, w przypadku wystąpienia wady towaru może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny,:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  • w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

  • żądać usunięcia wady.

 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 2 Regulaminu.

 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 11

 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy w celu realizacji zakupu książek jest Sprzedawca.

 2. Kupujący składając Zamówienie, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia. Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych.

 3. Kupujący ma prawo wglądu do jego danych osobowych, a także żądania poprawienia ich lub ich usunięcia

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego
  i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji.

 2. Umowy zawierane w związku z zakupem książek zawierane są w języku polskim.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z powodu ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją sprzedaży w firmie Fizjoterapia Emilia Mikołajewska lub zmianą przepisów prawa związanych ze sprzedażą.

 4. Zmiana regulaminu, nie będzie miała zastosowania do umów sprzedaży już zawartych, które będą realizowane w oparciu o regulamin obowiązujący w dniu zawarcia takiej umowy.

bottom of page