top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Klauzula informacyjna dla uczestnika kursu/szkolenia

Zgodnie z art. 13 ust 1. i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych-Dz. U. UE L 119 s.1) zwanym dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Fizjoterapia Emilia Mikołajewska, ul. Jagiellońska 36A/U6, 85-097 Bydgoszcz, NIP: 774209 52 35.

2. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie pod numerem: 607 88 77 07, w drodze korespondencji elektronicznej: e.mikolajewska@wp.pl lub pisemnie pod adresem: Fizjoterapia Emilia Mikołajewska, ul. Jagiellońska 36A/U6, 85-097 Bydgoszcz.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani /Pana danych osobowych: w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej lub podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usługi edukacyjnej-podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych w tym zakresie -art. 6 ust. 1 lit. b RODO -niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: przez okres wykonywania umowy o świadczenie usługi edukacyjnej zawartej z Administratorem, a także później do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usługi edukacyjnej lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa.

5. Odbiorcy danych: Pani /Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków.

6. Przekazywanie danych do organizacji międzynarodowych lub państw trzecich:Administrator nie zamierza przekazać Pani/Pana danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.

7. Przetwarzanie w sposób zautomatyzowany/profilowanie: Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą:Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych na warunkach wynikających z RODO.

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi edukacyjnej. Brak podania danych skutkować będzie odmową zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi edukacyjnej.

bottom of page