STATUT

Działalności edukacyjnej firmy Fizjoterapia Emilia Mikołajewska

 

& 1

                                             Przepisy ogólne                                                   

  1. Nazwa Jednostki: Fizjoterapia Emilia Mikołajewska - zwana dalej Jednostką

  2. Właściciel: Emilia Mikołjewska

  3. Typ Jednostki: Jednoosobowa działalność gospodarcza, Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych  2.04/00034/2017

  4. Jednostka używa pieczęci podłużnej: Fizjoterapia Emilia Mikołajewska, ul. Jagiellońska 36a/U6,

        85-097 Bydgoszcz, e.mikolajewska@wp.pl,  NIP 7742095235, REGON 341624400

   5. Siedziba jednostki: ul. Jagiellońska 36a/U6, 85-097 Bydgoszcz

   6. Zakres świadczenia usług Rzeczpospolita Polska

 

& 2

Definicje podstawowe

  1. Uczestnik — osoba biorące udział w pozaszkolnych formach kształcenia i doskonalenia w tym nauczyciele, pedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci oraz inne osoby uczestniczące w szkoleniach organizowanych przez Jednostkę.

  2. Wykładowca — osoba posiadająca wymagane kwalifikacje i prowadząca w Jednostce kursy w tym formy doskonalenia nauczycieli, terapeutów.

  3. Szkolenie, kurs — forma doskonalenia nauczycieli, terapeutów, rodziców, opiekunów oraz inne osoby.

 

& 3

Cele i zadania edukacyjne Jednostki

1. Celem i zadaniem edukacyjnym Jednostki jest  podnoszenie kompetencji zawodowych oraz uzupełnianie

    wiedzy   osób dorosłych, w szczególności nauczycieli, terapeutów, rodziców, opiekunów dzieci i osób dorosłych.

 

&4

Organizacja działalności edukacyjnej Jednostki

1. Właściciel jest osobą odpowiedzialną za organizację szkoleń w Jednostce:

- nadzoruje przebieg i poziom realizowanych zajęć edukacyjnych i terapeutycznych

- organizuje realizację procesu szkoleniowego zgodnie z regulaminem udostępnionym

   na stornie  internetowej firmy Fizjoterapia Emilia Mikołajewska

-  zapewnia wykwalifikowanych Wykładowców 

-  zapewnia warunki niezbędne do realizacji programu kursów  oraz terapii

-  pełni funkcje administracyjne

- szczegóły organizacji szkoleń, kursów w tym prawa i obowiązki uczestnika  oraz organizatora, szczegóły dotyczące opłat  opublikowane są w regulaminie kursów na stronie  internetowej Jednostki https://www.emiliamikolajewska.com/

&5

Klauzula Informacyjna RODO

  1. Klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie firmy Fizjoterapia Emilia Mikołajewska https://www.emiliamikolajewska.com/ w zakładce RODO

 

Fizjoterapia Emilia Mikołajewska

 ul. Jagiellońska 36a/U6

     85-097 Bydgoszcz

NIP 7742095235

 REGON 341624400

e.mikolajewska@wp.pl

kom. 607887707